Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim 

 ANA SAYFA              HAKKIMIZDA              HİZMETLERİMİZ              İSTANBUL SMMM ODASI               TÜRMOB               İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               E-Beyanname            E-Bildirge

 
 
MENÜ
  ANA SAYFA
  HAKKIMIZDA
  HİZMETLERİMİZ
  DUYURULAR / YAZILAR
  MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
  GÜNCEL MEVZUAT
  BASINDAN YAZILAR
  MUHASEBE STANDARTLARI
  SMMM-YMM ODALARI
  TİCARET SİCİL GAZETESİ
  MORTGAGE
  KOSGEB MEVZUATI
  TEK DÜZEN HESAP PLANI
  BASEL II
  ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
  İSTANBUL REHBERİ
  EKONOMİ HABERLERİ
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  DANIŞTAY KARARLARI
  YARGITAY KARARLARI
  DİLEKÇEMATİK
  İLETİŞİM FORMU
 
 
 
PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
MUHASEBE STANDARTLARI
» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
RESMİ GAZETE
 

 DUYURULAR

Torba Kanunda Mesleğimizle ilgili konuların incelenmesi

6552 sayılı Torba Kanununda (Kabul Tarihi: 10.09.2014 RG Yayın tarihi: 11.09.2014 Sayı: 29116 Mükerrer) mesleğimizle ilgili özellik arzeden konular:

 

1.    1.       Yer altında çalışan maden işçilerinin haftalık 36 saatten fazla olan çalışmaları, herbir saat için normal ücretinin % 100 den az olmamak üzere artırılması suretiyle ödenir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2015)

 2.       Yer altında çalışan maden işçilerinin çalışma süresi haftada en çok 36 saat olup, günlük 6 saatten fazla olamaz. (Yürürlük tarihi: 01.01.2015)

 3.       Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı ayda 10 günden fazla olanlar eskiden olduğu gibi SGK ya bildirilip, tüm sigorta kollarına tabi olarak tescilleri yapılır ve primleri ertesi ayın son gününe kadar ödenir.

Aylık çalışma süresi 10 günden az olanlarda durum farklılaştırılmıştır. Şöyleki; Prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2 si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. Bu şekilde olanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıranın imzasını içeren bir belge ile kuruma  bildirilir. Bunlar hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz.

 4.       31.12.2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta, işsizlik ve sosyal güvenlik primleri ile idari para cezalarından borç asılları toplamı 100 TL.nı aşmayan asli alacakların ve cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

 5.       30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi ve cezaları (2013 yılı gelir vergisi ikinci taksidi hariç)

2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi ve cezaları (2014 yılı motorlu kara taşıtları vergisi ikinci taksidi hariç)

30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tesbitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

Kesinleşmiş olup, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan yada vadesi henüz geçmemiş bulunan alacak kısmının tamamı ile bunlara bağlı cezaların Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, alacaklara bağlı faiz ve gecikme cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

6.       Kanunun yayımlandığı tarih itibariye vadesi geldiği halde henüz ödenmemiş olan yada vadesi henüz geçmemiş olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 50 si belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

 7.       Yapılandırılan vergi borçları bir takvim yılında ikiden fazla taksidin ödenmemesi ( 2014 yılı için bir taksidin ) veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükmünden faydalanır.Buna rağmen ödenmeyen veya eksik ödenen taksitleri hala ödemeyenler, bu madde ile sağalanan haklarını kaybederler.

 8.       Aftan faydalanmak istiyenler, kanunun yayımlandığı tarihi (11.09.2014) izleyen ikinci ayın sonuna kadar (01.12.2014) başvuruda bulanmaları halinde ve ilk taksitlerini kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın içinde iki ayda bir taksitler halinde en çok 18 ayda eşit taksitler halinde ödemek zorundadırlar.

 9.       Borçların ilk taksit dönemi içinde bir defada ödenmesi halinde, herhangi bir faiz hesaplanmaz. Taksitlendirmelerde uygulanacak faiz oranları;

Altı eşit taksit için                           % 1,05

Dokuz eşit taksit için                      % 1,07

Oniki eşit taksit için                        % 1,10

Onsekiz eşit taksit için                  % 1,15

Kaysayısı ile çarpılır ve taksit sayısına bölünerek, ödenecek taksitler tesbit edilir.

 10.   Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenen bilançolarında görülmekle beraber işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulundukları tutarlar, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri mümkündür. Beyan edilecek tutar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir.

 11.   Aftan yararlanarak kasa ve ortaklar hesaplarını düzelten mükellefler, aftan yararlandıkları tarihe kadar olan süre için kasa ve ortaklardan alacak tutarlarına ayrıca adat hesaplamaları gereklidir. Aftan faydalananların ödemiş oldukları vergiler ve tutarlar gider olarak kaydedilemez. Ancak buna bağlı olarak geçici vergi beyannamelerinde de gerekli düzeltmeler yapılacağı tabidir.

 12.   6552 sayılı kanunun 134. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 10. Maddesi ile 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini asgari tutara yükseltmemiş olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde ( 11.12.2014 tarihine kadar) yükseltmeleri halinde fesih işlemi uygulanmayacaktır. Böylece sermayesini 50.000 TL.ye yükseltmeyen Anonim Şirketler ile sermayesini 10.000 TL.ye yükseltmeyen Limited Şirketlerin 11.12.2014 tarihine kadar asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

 

 


                                       


BEDRETTİN İPEKLİ - SMMM

Adres:
     Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 No. 2347 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL
Tel:           0 212 - 320 95 24
Faks:
        0 212 - 320 95 24
E-Posta:  muhasebe@canmuhasebe.comHer hakkı saklıdır. 2011 www.canmuhasebe.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com